Laatste update:
Zaterdag 17 april 2021

Disclaimer
Privacy statement
Disclaimer website Eurofix bv                           d.d. 15-2-2009
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.eurofix.nl).
Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer.
Gebruik
De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. De op deze website getoonde informatie wordt door Eurofix bv met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Eurofix bv aanvaardt geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud (zoals informatie, producten en diensten) wordt aangeboden "in staat waarin het zich bevindt" en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.
Eurofix bv behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beŽindigen of de toegang daartoe te beperken.
Eurofix bv geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Eurofix bv garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Eurofix bv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Eurofix bv op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Eurofix bv.
Intellectuele eigendomsrechten
Eurofix bv, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logoís en fotoís. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiŽren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurofix bv of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiŽren, te vermenigvuldigen of te bewerken.
Informatie van derden
Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Eurofix bv. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Eurofix bv worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Eurofix bv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.
Online communicatie
Berichten die u per e-mail (ook zijnde contactformulieren) aan Eurofix bv stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Eurofix bv raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Eurofix bv te sturen.
Er kunnen zich storingen of vertragingen voordoen waardoor uw (elektronische) bericht of bestelling ons niet (tijdig) bereikt. Dit ligt buiten onze invloedsfeer. Ook wij zijn voor een groot deel van het berichtenverkeer afhankelijk van installaties van derden. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren.
Wijzigingen
De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Eurofix bv te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Eurofix bv behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beŽindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Eurofix bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
Toepasselijk recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
Divers
Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacy statement van Eurofix bv.